Advocaat verdeling erfenis

Het verdelen van een erfenis is niet altijd eenvoudig. Het verdelen van een erfenis kan heel gecompliceerd zijn. Onze advocaat verdeling erfenissen is gespecialiseerd in het verdelen van erfenissen. De advocaat verdeling erfenissen staat met regelmaat erfgenamen bij in procedures waarin erfenissen worden verdeeld. Vaak lukt het ook om de erfenis buiten de rechter om te verdelen, door de deskundige bijstand van onze advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in de verdeling van erfenissen en op deze website informeren wij u daar graag over .

Op deze pagina kunt u in grote lijn informatie over de verdeling vinden. Als u zich wilt verdiepen in de onderwerpen die volgens onze advocaat verdeling erfenis van belang zijn, dan kunt u op de aparte pagina’s klikken. Boven en onderaan de pagina vindt u de verschillende onderwerpen. Als u geen antwoord kunt vinden, dan kunt u ons vrijblijvend bellen: 020-3980150 of uw vraag vrijblijvend sturen via het contactformulier.

Bel nu

Wat is de verdeling van een erfenis?

De verdeling van een erfenis is het verdelen van de goederen die over zijn nadat alle schulden zijn betaald. Eerst moeten dus de schulden van een erfenis worden voldaan en daarvoor is soms een executeur benoemd. In andere gevallen doen de erfgenamen dit zelf of is een vereffenaar benoemd. Als de executeur of vereffenaar klaar is, moet hij de goederen van de erfenis aan de erfgenamen geven zodat zij deze kunnen verdelen. Soms heeft de executeur als afwikkelingsbewindvoerder ook de bevoegdheid om te verdelen. Vroeger was het vrijwel onmogelijk om al te verdelen als er nog schulden moesten worden voldaan, maar onze advocaat verdeling erfenis ziet dat de rechters daar tegenwoordig makkelijker mee omgaan.

De verdeling is dus het sluitstuk van de erfenis. De erfgenamen hebben dan nog bezittingen, zoals de bankrekeningen, een woning en de inboedel. Deze zaken moeten worden verdeeld en de vraag is hoe dat moet. Als de erfgenamen daar niet uitkomen helpt onze advocaat verdeling erfenis. Zo kan een erfgenaam die erg gehecht is aan een bepaalde zaak deze toebedeeld krijgen. Of de waarde kan worden bepaald van een bepaalde zaak als de erfgenamen hierover van mening verschillen. Bel ons vrijblijvend als u vragen heeft: 020-3980150 of stel u vraag via het contactformulier.

Mail vrijblijvend

Hoe gaat de verdeling van een erfenis?

De verdeling van het tegoed op een bankrekening kan eenvoudigweg door het saldo te delen door het aantal erfgenamen. Bij een woning is het de vraag of één van de erfgenamen deze wil hebben. Dan zal de waarde moeten worden bepaald. Wil geen enkele erfgenaam de woning hebben dan zal deze moeten worden verkocht aan een derde. De inboedel kan worden verdeeld door bijvoorbeeld om de beurt een zaak te kiezen of te loten. Bij een kostbare inboedel is het dan wel zaak om de waarde te bepalen. Onze advocaat verdeling erfenis kan u hierbij helpen.

In veel gevallen komen de erfgenamen er onderling uit hoe een nalatenschap moet worden verdeeld. Maar soms blijft er een erfgenaam dwarsliggen en dan kan onze advocaat verdeling erfenis u helpen om te verdelen. Soms is een brief van onze advocaat genoeg om een onwillige erfgenaam zover te krijgen om de erfenis te verdelen. Soms is er een procedure nodig, maar in de meeste gevallen is dat niet erg ingewikkeld. Bel ons vrijblijvend als u vragen heeft: 020-3980150 of stel u vraag via het contactformulier.

Neem contact op

Wettelijke verdeling

Bij de wettelijke verdeling gaat de verdeling eigenlijk automatisch. Alle zaken van de erfenis gaan naar de langstlevende echtgenoot en de kinderen krijgen een vordering op deze langstlevende, die nog niet opeisbaar is. Er is dus niet een aparte verdeling nodig bij de wettelijke verdeling. In artikel 13 e.v. van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek vindt u de wettelijke verdeling terug en onze advocaat verdeling erfenis kan u uitleg geven als u vragen heeft.

Het kan zijn dat de kinderen van mening verschillen met de (stief)ouder over de hoogte van hun vordering. Onze advocaat verdeling erfenis kan u dan helpen om een vordering in te stellen of juist om daar verweer tegen te voeren. Bel ons vrijblijvend als u vragen heeft: 020-3980150 of stel u vraag via het contactformulier.

Verdeling via de rechter

Som lukt het niet om alle erfgenamen op één lijn te krijgen. Soms ligt één van de erfgenamen gewoon dwars, maar soms heeft een erfgenaam ook legitieme redenen om een verdeling tegen te houden. De rechter kan dan de knoop doorhakken. Op de website van de rechtspraak kunt u lezen hoe zo’n procedure gaat. Onze advocaat verdeling erfenis kan u dan helpen met het opstellen van een dagvaarding voor een procedure. Deze procedures zijn meestal eenvoudig. Na de dagvaarding mogen de andere erfgenamen zich uitlaten in een conclusie van antwoord en dan volgt een zitting bij de rechtbank.

Tijdens de zitting mogen partijen en advocaten de zaak toelichten en vaak probeert de rechter dan of een regeling mogelijk is. Partijen worden dan de gang opgestuurd om te kijken wat er mogelijk is. Onze advocaat verdeling erfenis zal dan de onderhandelingen namens u voeren en ervoor zorgen dat u een maximaal resultaat behaalt. Bel ons vrijblijvend als u vragen heeft: 020-3980150 of stel u vraag via het contactformulier. Ook heeft onze advocaat een pagina gemaakt over hoe u de rechter een erfenis kunt laten verdelen. Uiteraard kunt u daar lezen op welke manieren onze advocaat de rechter kan vragen om de nalatenschap te verdelen.

Wie krijgt een bepaalde zaak?

Onze advocaat helpt vaak bij de verdeling van een erfenis een erfgenaam die een bepaalde zaak graag wil hebben. Het kan zijn dat deze erfgenaam een woning graag wil om emotionele redenen of omdat het een goede investering is. Het kan ook gaan om een directeur van een BV, die alle aandelen wil verwerven.  Onze advocaat verdeling erfenis zorgt met sterke argumenten ervoor dat de zaak die u wilt aan u wordt toebedeeld.

Zo kan onze advocaat goed onderbouwen dat een woning ‘verknocht’ is aan een erfgenaam, omdat deze erfgenaam altijd al een bijzondere band had met deze zaak of dat het voortzetten van een bedrijf afhankelijk is van het verkrijgen van de aandelen door een erfgenaam.  Er is vaak een discussie tussen erfgenamen of een bepaalde zaak aan een erfgenaam moet worden toebedeeld of moet worden verkocht aan een derde. Onze advocaat verdeling erfenis zal dan met jurisprudentie onderbouwen dat de erfgenaam in principe voor gaat op de verkoop aan een derde. Bel ons vrijblijvend als u vragen heeft: 020-3980150 of stel u vraag via het contactformulier.

De waarde van een zaak bij de verdeling van een erfenis

Vaak gaan geschillen over de verdeling van een erfenis over de waarde van een bepaalde zaak. De ene erfgenaam die een bepaalde zaak wil hebben vindt dat de waarde laag is en de andere erfgenamen vinden juist dat de zaak veel waard is. Onze advocaat verdeling erfenis heeft veel ervaring met dergelijke geschillen en werkt veel samen met taxateurs die het verschil kunnen maken. Vaak kan een goed taxatierapport immers een verschil maken. Vooral bij kostbare zaken, zoals onroerend goed of aandelen in een BV, kan het om grote verschillen gaan.

Ook de peildatum kan een groot verschil maken. Immers als de woningmarkt stijgt, is de waarde van de woning op het moment van verdelen hoger dan op de datum overlijden. Bij de verdeling van een erfenis is de peildatum in beginsel het moment van verdelen, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Onze advocaat verdeling erfenis kan u hier goed bij helpen en kijken welk moment voor u het meest voordelig is. Bel ons vrijblijvend als u vragen heeft: 020-3980150 of stel u vraag via het contactformulier.

Veel informatie over de verdeling van een erfenis

Op de andere pagina’s van onze website kunt u nog veel meer informatie vinden over de verdeling van een erfenis. Boven en onderaan deze pagina kunt u de indeling van de andere pagina’s vinden. U kunt daar nog meer informatie vinden over bijvoorbeeld de verdeling door de rechter of over de lastige begrippen ‘inbreng’ en ‘toerekening van schulden’. Onze advocaat verdeling erfenis heeft de informatie zó voor u opgeschreven dat uw vragen kunnen worden beantwoord.

Zoals al aangegeven: wij zijn gespecialiseerde advocaten erfrecht met jarenlange ervaring. Wij kunnen u adviseren over problemen bij de verdeling van erfenissen en onze advocaat verdeling erfenis kan ervoor zorgen dat de problemen zo snel mogelijk zijn opgelost. Maar als u snel een antwoord wilt krijgen kunt u ook onze advocaat vrijblijvend bellen: 020-3980150 of uw vraag stellen via het contactformulier.

Heeft u een juridische vraag over de verdeling van een erfenis?

Neem contact met ons op