Toerekening schuld en inbreng bij verdeling nalatenschap

Het ‘erfrecht-boek’, Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek kent eigenlijk maar twee onderwerpen die over verdeling gaan; de rest staat in Boek 3. Deze twee onderwerpen ‘toerekening van schulden’ en ‘inbreng’ bij de verdeling van een nalatenschap worden op deze pagina door onze advocaat erfenis verdelen behandeld. Bel ons als u een vraag heeft: 0202-3980150 of stel hier uw vraag.

Toerekening van schulden

Stel: bij de verdeling van een nalatenschap staat nog steeds een schuld van één van de erfgenamen open. Artikel 3: 184 BW bepaalt dan al in algemene zin dat ieder der deelgenoten kan verlangen dat op het aandeel van een andere deelgenoot wordt toegerekend hetgeen deze aan de gemeenschap schuldig is. Deze gedwongen toerekening vindt plaats ongeacht de gegoedheid van de schuldenaar.

Artikel  4: 228 BW bepaalt hetzelfde maar dan specifiek voor de verdeling van een nalatenschap. Tot de toerekenbare schulden behoort hetgeen een erfgenaam aan de erflater verschuldigd is gebleven. Maar artikel 4: 228 lid 2 BW bepaalt dat ook bepaalde schulden van een erfgenaam aan een mede-erfgenaam in aanmerking komen voor toerekening, namelijk de schulden die als schulden van de nalatenschap worden aangemerkt (artikel 4: 7 BW). Toerekening van schulden is slechts mogelijk als de schuld opeisbaar is. Stel gerust hier vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat als u een vraag heeft over toerekening van schulden bij de verdeling van een erfenis of bel ons: 020-3980150.

Inbreng bij verdeling van een nalatenschap

Hiervoor ging het over een schuld van een erfgenaam, maar bij ‘inbreng’ gaat het om de waarde van giften die door een erflater aan een erfgenaam zijn gegeven. Het gaat alleen om giften die als voorschot op het erfdeel moeten worden aangemerkt. Met deze giften moet rekening worden gehouden bij de verdeling van de nalatenschap. Inbreng betekent dat de nalatenschap fictief hoger wordt, de nalatenschap wordt vermeerderd met de gift, en dat bij het vaststellen van de erfdelen de gift in mindering wordt gebracht op het erfdeel van degene die de gift heeft ontvangen. De erfdelen van de overige erfgenamen worden hierdoor groter. Bel ons als u een vraag heeft: 0202-3980150 of stel hier uw vraag.

Wanneer inbreng bij verdeling nalatenschap?

De verplichting tot inbreng geldt slechts als deze bij de gift of testament is voorgeschreven. Let op onder het oude recht was dit anders en het overgangsrecht biedt u vele mogelijkheden. Kinderen die onder oud recht (dus vóór 2003) een schenking hebben gekregen, zijn in principe nog steeds verplicht tot inbreng bij de verdeling van de erfenis. Cruciaal is dus ook nu weer de vraag welk recht van toepassing is op de schenking en op de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is niet altijd bij voorbaat duidelijk en kan tevens per erfrechtelijke vraag verschillen. Het is absoluut noodzakelijk dat u bij dergelijke vragen (waarbij het soms om hoge bedragen gaat) een advocaat heeft die alles weet van inbreng en het verdelen van een erfenis. Bel ons als u een vraag heeft: 0202-3980150 of stel hier uw vraag.

Verdeling nalatenschap: moet de langstlevende ook inbrengen?

De echtgenote van de erflater is niet inbrengplichtig bij de verdeling van de nalatenschap, maar de erflater kan het hebben voorgeschreven in het testament. In dat geval geldt artikel 4: 68 BW en blijven giften van de erflater aan de echtgenote in beginsel buiten beschouwing. Onze advocaat kan u ook helpen met de vraag hoe te handelen als een gift in een huwelijksgemeenschap valt. Bel onze advocaat: 020-3980150 of stel uw vraag over de verdeling van een nalatenschap hier.

Verdeling nalatenschap: inbreng: het moment van waarderen

Een stiefkind wordt bij inbreng gelijkgesteld met een kind. Op grond van artikel 4:66 BW geldt als hoofdregel voor de waarde van de gift die moet worden ingebracht: De gift wordt gewaardeerd naar het tijdstip van de prestatie. Deze waarde wordt verhoogd met een rente van 6 % per jaar gerekend vanaf dag dat de nalatenschap is opengevallen. De vordering kan daardoor oplopen! Neem geheel vrijblijvend hier contact op met onze advocaat over de inbreng in de verdeling van de nalatenschap of bel ons: 020-3980150.

Jurisprudentie over inbreng bij het verdelen van een erfenis

De vraag in dit arrest was niet of er een inbrengplicht was. Het Hof nam, op grond van het oud recht en het overgangsrecht, aan dat er een inbrengplicht was bij de verdeling van de nalatenschap. Vraag was vervolgens of de bedrijfsoverdracht tegen agrarische waarde een gift was die inbrengplichtig was. Het Hof vindt van niet: een verkoop tegen agrarische waarde is niet zonder meer een gift en daarnaast waren de percelen al verpacht, hetgeen ook de waarde drukte. Bel onze advocaat als u het idee heeft dat er sprake is van een gift die inbrengplichtig is: 020-3980150.

Hierbij legt de Rechtbank Midden Nederland kort en krachtig uit wat inbreng bij de verdeling van een nalatenschap is. Eiser was vergeten te stellen wat de hoogte van de nalatenschap was en de regels over inbreng bepalen dat de inbreng niet groter kan zijn dan het erfdeel. Om die reden wijst de Rechtbank de vordering tot inbreng af. Uiteraard zal onze advocaat voor u wel stellen wat de hoogte van het erfdeel is. Bel ons: 020-3980150.

Hier wordt gesteld dat het kwijtschelden van de koopsom van een woning een gift is. De kwijtschelding is gebeurd door af te spreken dat jaarlijks het fiscaal toegestane bedrag in mindering zou komen op de koopsom, dus niet echt door de kinderen is betaald. Feitelijk is er al die jaren geen geld heen en weer gegaan tussen ouders en kinderen. Moeten deze kinderen bij de verdeling van de nalatenschap de koopsom inbrengen? Neen, zegt het Hof, gezien alle omstandigheden is hier geen sprake van een gift. Bel onze advocaat als u hier een vraag over heeft: 020-3980150.