Verdeling van een nalatenschap door een rechter

Als u er met de andere erfgenamen niet uitkomt dan kan onze advocaat erfrecht een vordering tot verdeling van de nalatenschap instellen bij de rechtbank. De rechter kan zelf de verdeling van de nalatenschap vaststellen, dus het is belangrijk dat u goed onderbouwt hoe u de verdeling wilt. Bijvoorbeeld als u een bepaald goed wilt krijgen bij de verdeling van de nalatenschap. Onze advocaat zal dan in de dagvaarding zo overtuigend mogelijk neerzetten waarom u dat goed toebedeelt moet krijgen.

Let u goed op dat u echt een advocaat heeft die verstand heeft van het vorderen van een verdeling van een erfenis. Vaak worden niet alle erfgenamen immers gedagvaard en dan kan onze advocaat beroep doen op een bepaalde exceptie (exceptio plurium litis consortium) en dan houdt de procedure op.

Een voorbeeld hiervan vindt u in deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een zaak over een verdeling van een erfenis van onze advocaat mr Kool. Hij betoogde dat een derde erfgenaam in een procedure had moeten worden betrokken. De wederpartij stelde dat de derde erfgenaam zich schaarde achter de andere erfgenaam, maar de rechtbank was het eens met mr Kool en was van mening dat ten onrechte de derde erfgenaam niet in het geding over de verdeling van de erfenis was betrokken.

Stel hier vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat over verdeling door de rechter of bel ons: 020-3980150.

Verdeling van een nalatenschap uitsluiten

De rechtbank kan een vordering tot verdeling van een nalatenschap voor drie jaar uitsluiten. Dan moet wel het belang om verdeling tegen te houden groter zijn dan dat om verdeling van een erfenis te vorderen. Erfgenamen kunnen ook bij overeenkomst de verdeling uitsluiten, maar dan voor 5 jaar. Bel onze advocaat als u vragen heeft over de verdeling van een erfenis: 020-3980150.

Welke wijzen van verdeling kan een rechter kiezen?

U heeft al op deze website kunnen lezen wat nou verdeling van een erfenis is. De rechtbank kan, zo blijkt uit artikel 3: 185 lid 2 BW kiezen uit drie wijzen van verdeling van een nalatenschap, namelijk:

–              de toedeling van een gedeelte van het goed aan ieder der deelgenoten;

–              overbedeling van een of meer deelgenoten tegen vergoeding van de overwaarde;

–              de verdeling van de netto-opbrengst nadat het op een door de rechter bepaalde wijze is verkocht.

Belangrijk in dit kader is ook artikel 3: 185 lid 3 BW dat een erfgenaam de mogelijkheid geeft om een  betalingsregeling aan de rechter te vragen als hij wordt overbedeeld, dus meer krijgt dan de anderen. Stel gerust vrijblijvend hier uw vraag over verdeling via de rechter of bel onze advocaat: 020-3980150.

Waar houdt rechter rekening mee bij verdelen erfenis

Bij de verdeling van een nalatenschap houdt de rechter rekening met de belangen van partijen en de redelijkheid en billijkheid. Dat laatste is een ruim begrip, zie artikel 3: 12 BW hierover. Een rechter kan dus bij een verdeling meerdere kanten op, omdat de redelijkheid en billijkheid een rechter veel beslissingsruimte geeft. Onze advocaat kan uw zaak optimaal aan de rechter presenteren.

Het is van belang dat als u de rechter vraagt om verdeling van de nalatenschap, dat uw advocaat dan allereerst aan de rechter vertelt wat er in de nalatenschap zit. Dat kan door een boedelbeschrijving of een aangifte voor de erfbelasting. Vervolgens moet u aangeven hoe u de verdeling van de nalatenschap wilt. Dat laatste moet door uw advocaat goed worden beschreven in de dagvaarding. Een onjuist geformuleerde eis (petitum geheten) kan ertoe leiden dat de rechter uw vordering niet kan toewijzen. Onze advocaat heeft veel ervaring met de verdeling van een nalatenschap. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150.

Het begrip ‘waarde’ bij de verdeling van een erfenis

Onze advocaat merkt dat het begrip ‘waarde’ een kernbegrip is bij de verdeling van een erfenis. Immers of u een woning krijgt toebedeeld tegen een waarde van € 200.000,– of tegen een waarde van €400.000,– scheelt veel geld. Moet deze woning bij de verdeling van een erfenis nou worden gewaardeerd tegen de waarde ten tijde van het overlijden van de erflater of tegen de waarde op het moment van verdelen? Tegen de laatste waarde. Als u dus een woning toebedeeld wilt krijgen is het verstandig snel te laten verdelen, want met de huidige stijgende makt, betaalt u er straks mogelijk meer voor. Bel onze advocaat als u vragen heeft over de waarde bij het verdelen van de erfenis of stel hier uw vraag.

Hoe gaat een procedure tot verdeling van een erfenis

Voor onze advocaat verdeling erfenis is het gesneden koek, maar voor degenen die geen ervaring hebben met een procedure, leggen wij kort uit hoe een procedure verloopt. De procedure begint met een dagvaarding waarin aan het einde een eis wordt ingesteld. Onze advocaat verdeling erfenis kan dan nauwkeurig voor u omschrijven hoe u de verdeling wilt, zodat het voor de rechter eenvoudig is om de eis toe te wijzen. Na de dagvaarding komt er een conclusie van antwoord van de gedaagde(n). Daarna volgt een zitting bij de rechtbank waarbij onze advocaat erfenis verdelen nog eens goed uiteen kan zetten welke verdeling u wilt.

Vaak wordt de zaak dan geschikt op de zitting zodat de procedure definitief voorbij is. Als de zaak niet wordt geschikt zal de rechter een vonnis wijzen. Meestal is dat een eindvonnis, maar soms wordt er nog een deskundige benoemd om bijvoorbeeld de waarde te bepalen. Bel onze advocaat verdeling erfenis als u nog vragen heeft: 020-3980150.

Verdeling van een erfenis en mediation

Bij mediation zitten de erfgenamen niet bij de rechter, maar bij een mediator. Een mediator zal niet zoals een rechter de knoop doorhakken en voor de erfgenamen beslissen hoe er moet worden verdeeld, maar een mediator zal het proces begeleiden om tot een gezamenlijke verdeling te komen. Onze advocaat ziet dat het bij de verdeling van een erfenis soms werkt om het met mediation op te lossen, maar soms ook niet. Dan kan onze advocaat beter direct vragen aan de rechter om de erfenis te verdelen en zo de knoop door te hakken. Bel onze advocaat als u vragen heeft over de verdeling van een erfenis: 020-3980150.

Wat te doen tegen een erfgenaam die niet meewerkt?

Artikel 3: 181 BW biedt de rechter de mogelijkheid een onzijdig persoon benoemen als iemand niet wil meewerken aan de verdeling van een nalatenschap. Dat wil zeggen dat een derde (meestal advocaat of notaris) de plaats van degene die niet wil meewerken bij het verdelen van de erfenis en er zo voor zorgt dat de nalatenschap snel kan worden verdeeld.

U kunt ook, bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning in het kader van de verdeling van een nalatenschap, machtiging vragen aan de rechter om de woning te gelde te maken. In dat geval kunt u zelf de woning verkopen en heeft u niets meer te maken met degene die de verkoop van de woning tegenhoudt. Op die manier kunt u de erfenis snel verdelen. Onze advocaat kan u hierbij helpen en er voor zorgen dat u een vonnis krijgt waarbij medewerking aan verdeling wordt bevolen. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag over een erfgenaam die niet meewerkt of bel onze advocaat: 020-3980150.

Wanneer kan rechter verdeling nalatenschap vernietigen?

Een verdeling van een nalatenschap waaraan niet alle erfgenamen hebben deelgenomen, is nietig, tenzij de verdeling bij notariële akte is gedaan. De akte kan dan worden vernietigd op vordering van degene die niet aan verdeling heeft deelgenomen, maar let op: deze rechtsvordering vervalt één jaar nadat de verdeling te zijner kennis ie gekomen. Verdeling van een nalatenschap is ook vernietigbaar op algemene gronden voor vernietiging rechtshandelingen (artikel 3: 44 BW).  Bel onze advocaat als u een vraag heeft over de vernietiging van een verdeling: 020-3980150.

Vernietiging van verdeling erfenis bij dwaling

U kunt de rechtbank ook vragen de verdeling van de nalatenschap te vernietigen als een deelgenoot omtrent de waarde van een goed of schuld heeft gedwaald en voor meer dan één kwart is benadeeld. Dus als een kindsdeel is bepaald met onjuiste taxaties, kunt u daarop terugkomen, maar u moet wel snel zijn. In de praktijk wordt in de akte tot verdeling opgenomen ‘te zijnen bate of schade’ zodat vernietiging wegens één kwart is uitgesloten.

Overgeslagen goed bij de verdeling van de nalatenschap

Op grond van artikel 3: 179 BW kan de rechter op verzoek van onze advocaat nogmaals de erfenis verdelen omdat één of meer goederen zijn overgeslagen bij de eerdere verdeling van de erfenis. Zo’n vordering van onze advocaat om een nalatenschap nogmaals te verdelen bij overgeslagen goederen verjaart niet. Het maakt ook niet uit of het overgeslagen goed opzettelijk of onbewust is overgeslagen. Als er sprake is van opzettelijke verzwijging, heeft u wel andere mogelijkheden. Bel hiervoor onze advocaat of stuur hier uw vraag.

Verdeling erfenis en meerwaardeclausule

Het kan in sommige gevallen interessant zijn om onze advocaat verdeling erfenis een meerwaardeclausule te laten eisen bij de rechtbank als er om verdeling van de erfenis wordt gevraagd. In die meerwaardeclausule kan dan worden opgenomen dat als degene aan wie het goed wordt toebedeeld het binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld 10 jaar) voor meer geld verkoopt, deze meerwaarde alsnog moet worden gedeeld met de andere erfgenamen. Onze advocaat verdeling erfenis heeft daar mooie resultaten mee behaald.

Interessante jurisprudentie over het verdelen van een nalatenschap

Hieronder geven wij u enige uitspraken die interessant voor u zijn over de verdeling van een nalatenschap:

Een casus die wel vaker voorkomt: een erfgenaam blijft in de woning die in de nalatenschap valt, wonen en bij het verdelen van de erfenis vinden de andere erfgenamen dat deze gebruiker een vergoeding moet betalen. Het Hof is het eens met dit uitgangspunt: ‘Het hof stelt voorop dat de deelgenoot die het uitsluitend gebruik van een goed heeft aan de andere deelgenoot een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding dient te geven (artikel 3:169 BW).’ Wat die vergoeding dan moet worden stelt het Hof vast naar redelijkheid, rekening houdend met vergelijkbare huur.

In 2016 heeft de rechtbank Amsterdam (ecli:nl:rbams:2016:8458) geoordeeld dat de gebruiksvergoeding gelijk was aan de helft van de hypotheeklasten. Bel onze advocaat als u vragen hierover heeft: 020-3980150.

Vaak wordt bij het verdelen van een erfenis vergeten dat eerst de huwelijksgemeenschap moet worden verdeeld. In deze zaak was het de vraag of een huwelijksgemeenschap wel al was verdeeld. Erflaatster was 2 jaar voor haar overlijden gescheiden en er was een echtscheidingsconvenant. De rechtbank gaat vervolgens na of de huwelijksgemeenschap wel is verdeeld. De Rechtbank komt vervolgens niet toe aan de verdeling van de nalatenschap omdat de rechtbank een aantal bewijsopdrachten geeft aan partijen. Stel onze advocaat hier uw vraag over de verdeling van een nalatenschap.

De rechtbank bepaalt in deze zaak dat de verdeling van de erfenis zal geschieden tegen de waarde in verpachte staat. Hiertoe is het volgende redengevend. Bij de verdeling/toedeling van de landerijen en de waardebepaling daarvan dient rekening te worden gehouden met bestaande pachtovereenkomsten (vgl. HR 20 juni 1975, NJ 1976, 414).

Bel onze advocaat verdeling erfenis of stel hier uw vraag.