Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Verdeling nalatenschap. Uitleg van een testament. Aandelenoverdracht. Waardering van aandelen.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Uitleg van een testament. Aandelenoverdracht. Waardering van aandelen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de uitleg van een testament over een aandelenoverdracht uit een holding. Eiseres en verweerder zijn broer en zus. Zij zijn de enige kinderen en erfgenamen van de erflater. Verdeling nalatenschap. Uitleg van een testament. Aandelenoverdracht. Waardering van aandelen. De rechter oordeelt als volgt. Voor de beoordeling van het geschil tussen partijen is de uitleg van het testament van doorslaggeven belang. De broer stelt zich op het standpunt dat het testament duidelijk is en dat [...]

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Overboekingen van gelden in beheer voor erflater.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Overboekingen van gelden in beheer voor erflater.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een verplichting bestond tot het afleggen van rekening en verantwoording bij een door erflater tijdens het leven gegeven volmacht tot het beheer van gelden. Partijen zijn broer en zus. De zus heeft haar vordering gebaseerd op het standpunt dat haar broer zich wederrechtelijk geld van de moeder heeft toegeëigend en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Overboekingen van gelden in beheer voor [...]

Verdeling nalatenschap. Lichte vereffening? Uitkeren van batige saldo aan erfgenamen.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Lichte vereffening? Uitkeren van batige saldo aan erfgenamen.

De Rechtbank Limburg heeft op 18 maart 2019 uitspraak gedaan over de uitkering van het batige saldo aan de erfgenamen bij een lichte vereffening van een nalatenschap. Verdeling nalatenschap. Lichte vereffening? Uitkeren van batige saldo aan erfgenamen. De rechter oordeelt als volgt. Verzoeker vraagt toestemming voor het toepassen van de lichte vereffening en voor het uitbetalen van de erfdelen aan de erfgenamen. Ter onderbouwing van zijn verzoek stelt de advocaat van de verzoeker dat in de nalatenschap van de erflater geen schuldeisers bestaan en [...]

Vaststelling van een partieel erfdeel afgewezen. De wet kent geen vaststelling van een partieel erfdeel in een nalatenschapsboedel waarvan de omvang tussen partijen nog in geschil is.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling van een partieel erfdeel afgewezen. De wet kent geen vaststelling van een partieel erfdeel in een nalatenschapsboedel waarvan de omvang tussen partijen nog in geschil is.

De Rechtbank Limburg heeft op 12 juni 2019 uitspraak gedaan over de mogelijkheid van het vaststellen van een partieel erfdeel bij de verdeling van een erfenis. Naar de rechter begrijpt [...]

Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen op erfgenamen. Algemene volmacht. Selbsteintritt. Verbeuren aandeel in gemeenschapsgoed?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen op erfgenamen. Algemene volmacht. Selbsteintritt. Verbeuren aandeel in gemeenschapsgoed?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een volmacht tot verdeling van een nalatenschap was overschreden op grond van belangenverstrengeling. Dit geschil betreft [...]

Verdeling van een nalatenschap. Onrechtmatige daad. Termijn van de verjaring van een vordering tot schadevergoeding.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Onrechtmatige daad. Termijn van de verjaring van een vordering tot schadevergoeding.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 juli 2019 uitspraak gedaan over de termijn van de verjaring van een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad bij een verdeling van een nalatenschap. [...]

Uitgangspunten van de taken van de vereffenaar. Loon van de vereffenaar. Recofa-richtlijnen.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitgangspunten van de taken van de vereffenaar. Loon van de vereffenaar. Recofa-richtlijnen.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de uitgangspunten met betrekking tot de vereffening en de taken van de vereffenaar, alsmede over de vergoeding van de [...]

Verdeling nalatenschap tussen twee erfgenamen. Onroerend goed verdelen of benoeming deskundige voor taxatie en toedeling aan één van de erfgenamen onder verrekening van zijn aandeel in de nalatenschap?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap tussen twee erfgenamen. Onroerend goed verdelen of benoeming deskundige voor taxatie en toedeling aan één van de erfgenamen onder verrekening van zijn aandeel in de nalatenschap?

De Rechtbank Overijssel heeft op 27 maart 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap tussen twee erfgenamen. De rechter stond voor de vraag of het onroerend goed uit [...]

Vruchtgebruik. De vordering tot verdeling van de erfenis strekt tot de beëindiging van het vruchtgebruik. Vervallenverklaring van het vruchtgebruik? Zaaksvervanging.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vruchtgebruik. De vordering tot verdeling van de erfenis strekt tot de beëindiging van het vruchtgebruik. Vervallenverklaring van het vruchtgebruik? Zaaksvervanging.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 maart 2019 uitspraak gedaan over een vordering tot de verdeling van een erfenis. Strekt de vordering tot verdeling van de nalatenschap tot de beëindiging [...]

Oudere blog items

Rechterlijke machtiging om na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te mogen aanvaarden? Belastingfraude.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechterlijke machtiging om na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te mogen aanvaarden? Belastingfraude.

Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Volmacht? Verrekening tijdens vereffening mogelijk?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Volmacht? Verrekening tijdens vereffening mogelijk?

Omkering van de bewijslast in het kader van beweerdelijke schenkingen?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Omkering van de bewijslast in het kader van beweerdelijke schenkingen?

Geschil tussen de vader en diens kinderen over de afgifte van de as van de gecremeerde moeder. Wet op de lijkbezorging en verhouding tot het bepaalde in het testament.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen de vader en diens kinderen over de afgifte van de as van de gecremeerde moeder. Wet op de lijkbezorging en verhouding tot het bepaalde in het testament.

Ambtshalve aanwijzing van de rechter op grond van artikel 4:210 BW. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving. Vereffening.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ambtshalve aanwijzing van de rechter op grond van artikel 4:210 BW. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving. Vereffening.

Aangifte erfbelasting. Heeft erflater nog andere schulden? Berekening omvang legitieme.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aangifte erfbelasting. Heeft erflater nog andere schulden? Berekening omvang legitieme.

WOZ-aanslag op naam van de gezamenlijke erven. Voor eiser stond als individuele erfgenaam de weg open van het (op eigen titel) indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor WOZ-aanslag op naam van de gezamenlijke erven. Voor eiser stond als individuele erfgenaam de weg open van het (op eigen titel) indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking.

IPR. Internationaal erfrecht. Incidentele vordering. Bevoegdheid rechter? Aanhouden hoofdzaak in hoger beroep in verband met samenhang Belgische procedures? Samenhang met hoofdzaak?

5 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor IPR. Internationaal erfrecht. Incidentele vordering. Bevoegdheid rechter? Aanhouden hoofdzaak in hoger beroep in verband met samenhang Belgische procedures? Samenhang met hoofdzaak?

Verdeling nalatenschap. Verdeling van grond in een nalatenschap. Splitsing of toedeling?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Verdeling van grond in een nalatenschap. Splitsing of toedeling?

Volmacht tot afwikkeling van een nalatenschap. Werkwijze onrechtmatig? Instructies en opdracht overeenkomstig de wil van erflater uitgevoerd?

22 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Volmacht tot afwikkeling van een nalatenschap. Werkwijze onrechtmatig? Instructies en opdracht overeenkomstig de wil van erflater uitgevoerd?

Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit de nalatenschap. Spoedeisend belang?

15 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit de nalatenschap. Spoedeisend belang?

Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Ambtshalve aan zich trekken van de verdeling door de rechter?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Ambtshalve aan zich trekken van de verdeling door de rechter?

Deelgenoten in een nalatenschap. Instellen van een vordering van een erfgenaam tegen een andere erfgenaam als deelgenoot. Verjaring van de vordering?

2 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Deelgenoten in een nalatenschap. Instellen van een vordering van een erfgenaam tegen een andere erfgenaam als deelgenoot. Verjaring van de vordering?

Rekening en verantwoording? Volmacht. Gevoerde beheer over het vermogen van erflaatster. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de periode vóór de volmacht, van de volmacht en na het overlijden van erflater.

24 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rekening en verantwoording? Volmacht. Gevoerde beheer over het vermogen van erflaatster. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de periode vóór de volmacht, van de volmacht en na het overlijden van erflater.

Verdeling nalatenschap. Pacht van grond. Ontruiming? Verkoop van de grond, vrij van pacht?

18 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Pacht van grond. Ontruiming? Verkoop van de grond, vrij van pacht?

Valt het saldo van een en/of-rekening in de nalatenschap of hoort het toe aan het privévermogen van de mede-rekeninghouder? Wie heeft de bankrekening gevoed?

11 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Valt het saldo van een en/of-rekening in de nalatenschap of hoort het toe aan het privévermogen van de mede-rekeninghouder? Wie heeft de bankrekening gevoed?

Onvolledige boedelbeschrijving. Geen correcte weergave van de nalatenschap. Bescherming van de belangen van schuldeisers van de nalatenschap.

3 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onvolledige boedelbeschrijving. Geen correcte weergave van de nalatenschap. Bescherming van de belangen van schuldeisers van de nalatenschap.

Door de benoeming van een vereffenaar door de rechtbank zijn de erfgenamen niet langer bevoegd in rechte op te treden.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Door de benoeming van een vereffenaar door de rechtbank zijn de erfgenamen niet langer bevoegd in rechte op te treden.

Machtiging van de rechter tot het uitoefenen van het recht van erfgenaam. Vermissing. Erfopvolging.

20 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Machtiging van de rechter tot het uitoefenen van het recht van erfgenaam. Vermissing. Erfopvolging.

Partiële verdeling tijdens de vereffening. Indien de vereffenaar niet door de rechter is benoemd is geen machtiging van de rechter nodig.

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Partiële verdeling tijdens de vereffening. Indien de vereffenaar niet door de rechter is benoemd is geen machtiging van de rechter nodig.

Verdeling van een nalatenschap. Toedeling op grond van de redelijkheid en billijkheid.

7 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Toedeling op grond van de redelijkheid en billijkheid.

Toezicht door de rechter op de vereffening. Vereffenaar vraagt aanwijzing of hij resterende gedeelte van de nalatenschap mag overmaken aan de legataris.

2 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Toezicht door de rechter op de vereffening. Vereffenaar vraagt aanwijzing of hij resterende gedeelte van de nalatenschap mag overmaken aan de legataris.

Som ineens als bedoeld in artikel 4:36 BW. De kantonrechter wijst dit verzoek af omdat niet is gebleken dat de verdiencapaciteit van verzoeker door de zorg voor erflater is aangetast.

21 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Som ineens als bedoeld in artikel 4:36 BW. De kantonrechter wijst dit verzoek af omdat niet is gebleken dat de verdiencapaciteit van verzoeker door de zorg voor erflater is aangetast.

Degene die goederen van de nalatenschap vóór de boedelbeschrijving in zijn macht had, is gehouden mee te werken aan de boedelbeschrijving als bedoeld in artikel 674 Rv, ook al is hij geen erfgenaam of legataris in die nalatenschap.

14 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Degene die goederen van de nalatenschap vóór de boedelbeschrijving in zijn macht had, is gehouden mee te werken aan de boedelbeschrijving als bedoeld in artikel 674 Rv, ook al is hij geen erfgenaam of legataris in die nalatenschap.

Onttrekking van gelden uit nalatenschap? Bewijsvoering. Afleggen van rekening en verantwoording?

7 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekking van gelden uit nalatenschap? Bewijsvoering. Afleggen van rekening en verantwoording?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie