Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Kort geding. Veroordeling om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening van notaris. Vorderingen van de executeur.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Veroordeling om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening van notaris. Vorderingen van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft op 17 oktober 2019 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. De advocaat van gedaagde heeft allereerst aangevoerd dat geen sprake is van spoedeisend belang. Met het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 oktober 2018 is een einde gekomen aan het geschil tussen partijen over de verdeling van de nalatenschap van hun vader. De voorzieningenrechter begrijpt dat met die beslissing de volledige nalatenschap is verdeeld. Bij de bepaling [...]

Verdeling van een nalatenschap. Behoren de bankrekeningen tot de nalatenschap? Door wie zijn de bankrekening gevoed? Vruchten van beheer.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Behoren de bankrekeningen tot de nalatenschap? Door wie zijn de bankrekening gevoed? Vruchten van beheer.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of twee bankrekeningen tot de nalatenschap behoorden. Gedaagde fungeerde volgens eiseres sedert 2011, met medeweten van alle andere erfgenamen, als “penningmeester” inzake de nalatenschappen van vader en moeder en de daartoe behorende inkomsten, en beheerde aldus de voormelde rekeningen. Alle uitgaven en inkomsten werden steeds door haar voorgelegd aan de erfgenamen en dan wat de uitgaven betreft goed- of afgekeurd. Nadat de erfgenamen, die als eisers zijn opgetreden in de procedure die [...]

Vordering tot boedelbeschrijving. Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Tussenkomst.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot boedelbeschrijving. Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Tussenkomst.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een processueel ondeelbare rechtsverhouding bij een vordering tot boedelbeschrijving en bij een vordering tot verdeling van een nalatenschap. Vordering tot boedelbeschrijving. Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Tussenkomst. De rechter oordeelt als volgt. Een vordering tot boedelbeschrijving en verdeling van een nalatenschap betreft in beginsel een rechtsverhouding waarbij het rechtens noodzakelijk is dat een beslissing daarover in dezelfde zin luidt ten aanzien van alle bij die rechtsverhouding betrokkenen (een zogeheten processueel [...]

Verdeling nalatenschap. Waardering van grond. Taxatie. Waardering bij bestemmingswijziging. Meerwaardeclausule.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Waardering van grond. Taxatie. Waardering bij bestemmingswijziging. Meerwaardeclausule.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de waardering en taxatie van grond in een nalatenschap. In deze zaak gaat het over een geschil over [...]

Verdeling van een nalatenschap. Moet een woning, die tot nalatenschap behoort, tijdelijk worden uitgesloten van de verdeling van de nalatenschap? Belangenafweging.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Moet een woning, die tot nalatenschap behoort, tijdelijk worden uitgesloten van de verdeling van de nalatenschap? Belangenafweging.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een woning, die tot een nalatenschap behoorde, tijdelijk moest worden uitgesloten van de verdeling. Partijen zijn deelgenoten [...]

Verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld.

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 4 november 2019 uitspraak gedaan over een verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden op grond van artikel 4:194a lid 1 [...]

Verzoek tot schorsing en ontslag van een de door de rechtbank benoemde vereffenaar.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot schorsing en ontslag van een de door de rechtbank benoemde vereffenaar.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot schorsing en ontslag van een de door de rechtbank benoemde vereffenaar. Verzoekster verzoekt de vereffenaar op [...]

Vereffening. Kan een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter vragen op grond van artikel 4:210 BW?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Kan een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter vragen op grond van artikel 4:210 BW?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij vereffening een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter kan vragen op grond [...]

Levenstestament. Bewind. Benoeming dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhouding?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Levenstestament. Bewind. Benoeming dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhouding?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over een benoeming van een dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhoudingen. Op 12 februari 2013 heeft rechthebbende een levenstestament ondertekend. [...]

Oudere blog items

Uitleg van een legaat. Saldo van een bankrekening.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een legaat. Saldo van een bankrekening.

Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Duitsland wonende minderjarige.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Duitsland wonende minderjarige.

Onttrekking van gelden na de verkoop van onroerend goed? Verbeurdverklaring?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekking van gelden na de verkoop van onroerend goed? Verbeurdverklaring?

Wijze van verdeling van onroerend goed door de rechter en waardering van de woning.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wijze van verdeling van onroerend goed door de rechter en waardering van de woning.

Partiele verdeling tijdens vereffening? Machtiging van de kantonrechter nodig?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Partiele verdeling tijdens vereffening? Machtiging van de kantonrechter nodig?

Het fideicommis de residuo en de exceptio plurium litis consortium in begrijpelijke taal uitgelegd door de rechter.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het fideicommis de residuo en de exceptio plurium litis consortium in begrijpelijke taal uitgelegd door de rechter.

Verdeling van een erfenis. Geschil tussen erfgenamen over een en/of rekening ten name van erflaatster.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een erfenis. Geschil tussen erfgenamen over een en/of rekening ten name van erflaatster.

Opdracht erflater aan zoon. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan de mede-erfgenaam?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opdracht erflater aan zoon. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan de mede-erfgenaam?

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording over het financieel beheer over het vermogen van vader? Misbruik van omstandigheden?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording over het financieel beheer over het vermogen van vader? Misbruik van omstandigheden?

Proceskostenveroordeling. Vergoeding van de reële proceskosten?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Proceskostenveroordeling. Vergoeding van de reële proceskosten?

Verzoek aanwijzing van rechter bij vereffening om nakoming van afspraken en betaling van kosten te vorderen. Gegronde reden?

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek aanwijzing van rechter bij vereffening om nakoming van afspraken en betaling van kosten te vorderen. Gegronde reden?

Verdeling nalatenschap. Uitleg van een testament. Aandelenoverdracht. Waardering van aandelen.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Uitleg van een testament. Aandelenoverdracht. Waardering van aandelen.

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Overboekingen van gelden in beheer voor erflater.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Overboekingen van gelden in beheer voor erflater.

Verdeling nalatenschap. Lichte vereffening? Uitkeren van batige saldo aan erfgenamen.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Lichte vereffening? Uitkeren van batige saldo aan erfgenamen.

Vaststelling van een partieel erfdeel afgewezen. De wet kent geen vaststelling van een partieel erfdeel in een nalatenschapsboedel waarvan de omvang tussen partijen nog in geschil is.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling van een partieel erfdeel afgewezen. De wet kent geen vaststelling van een partieel erfdeel in een nalatenschapsboedel waarvan de omvang tussen partijen nog in geschil is.

Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen op erfgenamen. Algemene volmacht. Selbsteintritt. Verbeuren aandeel in gemeenschapsgoed?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen op erfgenamen. Algemene volmacht. Selbsteintritt. Verbeuren aandeel in gemeenschapsgoed?

Verdeling van een nalatenschap. Onrechtmatige daad. Termijn van de verjaring van een vordering tot schadevergoeding.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Onrechtmatige daad. Termijn van de verjaring van een vordering tot schadevergoeding.

Uitgangspunten van de taken van de vereffenaar. Loon van de vereffenaar. Recofa-richtlijnen.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitgangspunten van de taken van de vereffenaar. Loon van de vereffenaar. Recofa-richtlijnen.

Verdeling nalatenschap tussen twee erfgenamen. Onroerend goed verdelen of benoeming deskundige voor taxatie en toedeling aan één van de erfgenamen onder verrekening van zijn aandeel in de nalatenschap?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap tussen twee erfgenamen. Onroerend goed verdelen of benoeming deskundige voor taxatie en toedeling aan één van de erfgenamen onder verrekening van zijn aandeel in de nalatenschap?

Vruchtgebruik. De vordering tot verdeling van de erfenis strekt tot de beëindiging van het vruchtgebruik. Vervallenverklaring van het vruchtgebruik? Zaaksvervanging.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vruchtgebruik. De vordering tot verdeling van de erfenis strekt tot de beëindiging van het vruchtgebruik. Vervallenverklaring van het vruchtgebruik? Zaaksvervanging.

Rechterlijke machtiging om na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te mogen aanvaarden? Belastingfraude.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechterlijke machtiging om na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te mogen aanvaarden? Belastingfraude.

Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Volmacht? Verrekening tijdens vereffening mogelijk?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Volmacht? Verrekening tijdens vereffening mogelijk?

Omkering van de bewijslast in het kader van beweerdelijke schenkingen?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Omkering van de bewijslast in het kader van beweerdelijke schenkingen?

Geschil tussen de vader en diens kinderen over de afgifte van de as van de gecremeerde moeder. Wet op de lijkbezorging en verhouding tot het bepaalde in het testament.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen de vader en diens kinderen over de afgifte van de as van de gecremeerde moeder. Wet op de lijkbezorging en verhouding tot het bepaalde in het testament.

Ambtshalve aanwijzing van de rechter op grond van artikel 4:210 BW. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving. Vereffening.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ambtshalve aanwijzing van de rechter op grond van artikel 4:210 BW. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving. Vereffening.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie