Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Erfrecht. Klacht tegen een oud-notaris. Geheimhoudingsplicht. Toetsing. Reikwijdte. Klachtplicht. Vervaltermijn.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Klacht tegen een oud-notaris. Geheimhoudingsplicht. Toetsing. Reikwijdte. Klachtplicht. Vervaltermijn.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 april 2020 uitspraak gedaan over de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van een notaris. De oud-notaris heeft geweigerd om antwoord te geven op door de advocaat gestelde vragen. Zeker nadat de erfgenamen van de partner de zus hadden gedagvaard, had de zus een concreet belang bij beantwoording van de vragen, omdat zij de antwoorden kon gebruiken bij haar verweer tegen de vorderingen van de erfgenamen van de partner. De oud-notaris had het belang bij geheimhouding moeten laten wijken voor [...]

Afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Vereffening. Uitleg testament betreffende een legaat.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Vereffening. Uitleg testament betreffende een legaat.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 juli 2020 uitspraak gedaan over de afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Geïntimeerde enerzijds en appellant anderzijds zijn het oneens over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. De onderhavige procedure heeft betrekking op de geschillen over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. Afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Vereffening. Uitleg testament betreffende een legaat. De rechter oordeelt als volgt Appellant en geïntimeerde hebben hun aandeel in de nalatenschap van erflater beneficiair aanvaard. Voor appellant [...]

Verdeling van een nalatenschap. Berusting in vonnis? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Berusting in vonnis? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam zich had berust in de uitspraak van een eerder gegeven vonnis. Deze zaak gaat over de verdeling van de nalatenschap van een moeder tussen haar vier dochters. Partijen zijn twee van de vier kinderen van de erflaatster. Geïntimeerde voert aan dat zij na het eindvonnis het initiatief genomen om te komen tot verdeling en afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster. Op 28 augustus 2018 heeft verdeling plaatsgevonden van [...]

Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een rechtsvordering tegen een deelgenoot in de nalatenschap kon worden ingesteld. Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of [...]

Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap, die beneficiair aanvaard was, al verdeeld kon worden. In deze zaak draait het om [...]

Verdeling van een nalatenschap. Vordering tot verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvat. Waardebepaling. Uitleg van een testament.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Vordering tot verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvat. Waardebepaling. Uitleg van een testament.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 10 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot de verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvatte. Eiseres vordert dat de rechtbank bepaalt [...]

Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2020 uitspraak gedaan over de vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden. Eisers hebben aangevoerd dat indien sprake is van schenkingen, deze [...]

Is erfgenaam wegens beheer van gelden verplicht tot afleggen van rekening en verantwoording of opmaken van een boedelbeschrijving?

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is erfgenaam wegens beheer van gelden verplicht tot afleggen van rekening en verantwoording of opmaken van een boedelbeschrijving?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam, die gemachtigd was tot de administratie van erflater, verplicht was tot het afleggen van [...]

Heeft de erflater heeft zich vergist in de aanduiding van een persoon in het testament? Uitleg van testament.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de erflater heeft zich vergist in de aanduiding van een persoon in het testament? Uitleg van testament.

De Rechtbank Den Haag heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de erflater zich had vergist in de aanduiding van een persoon in het testament. De [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Beheer van gelden. Volmacht. Betaling aan zichzelf. Eigen belang? Selbsteintritt. Zijn de betalingen aan zichzelf nietig?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beheer van gelden. Volmacht. Betaling aan zichzelf. Eigen belang? Selbsteintritt. Zijn de betalingen aan zichzelf nietig?

Verzoek tot het uitbetalen van het batige saldo aan de erfgenamen. Vereffening voltooid?

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het uitbetalen van het batige saldo aan de erfgenamen. Vereffening voltooid?

Nakoming mondelinge afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij verkoop van de ouderlijke woning na overlijden erflater. Bewijs.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nakoming mondelinge afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij verkoop van de ouderlijke woning na overlijden erflater. Bewijs.

Onrechtmatige daad executeur. Ernstige tekortkoming. Legitieme. Inkorting. Giften. Informatieplicht. Aansprakelijkheid. Schadevergoeding.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad executeur. Ernstige tekortkoming. Legitieme. Inkorting. Giften. Informatieplicht. Aansprakelijkheid. Schadevergoeding.

Vereffening. Kan de vereffenaar onroerend goed verkopen? Taken van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Kan de vereffenaar onroerend goed verkopen? Taken van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Zijn de overboekingen onrechtmatig?

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Zijn de overboekingen onrechtmatig?

Verzoek benoeming vereffenaar door een schuldeiser van een van de erfgenamen. Kerntaak van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar door een schuldeiser van een van de erfgenamen. Kerntaak van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

Schenking. Schenking des doods? Bewijslevering en bewijswaardering.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Schenking. Schenking des doods? Bewijslevering en bewijswaardering.

Kort geding. Veroordeling om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening van notaris. Vorderingen van de executeur.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Veroordeling om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening van notaris. Vorderingen van de executeur.

Verdeling van een nalatenschap. Behoren de bankrekeningen tot de nalatenschap? Door wie zijn de bankrekening gevoed? Vruchten van beheer.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Behoren de bankrekeningen tot de nalatenschap? Door wie zijn de bankrekening gevoed? Vruchten van beheer.

Vordering tot boedelbeschrijving. Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Tussenkomst.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot boedelbeschrijving. Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Tussenkomst.

Verdeling nalatenschap. Waardering van grond. Taxatie. Waardering bij bestemmingswijziging. Meerwaardeclausule.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Waardering van grond. Taxatie. Waardering bij bestemmingswijziging. Meerwaardeclausule.

Verdeling van een nalatenschap. Moet een woning, die tot nalatenschap behoort, tijdelijk worden uitgesloten van de verdeling van de nalatenschap? Belangenafweging.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Moet een woning, die tot nalatenschap behoort, tijdelijk worden uitgesloten van de verdeling van de nalatenschap? Belangenafweging.

Verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld.

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld.

Verzoek tot schorsing en ontslag van een de door de rechtbank benoemde vereffenaar.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot schorsing en ontslag van een de door de rechtbank benoemde vereffenaar.

Vereffening. Kan een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter vragen op grond van artikel 4:210 BW?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Kan een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter vragen op grond van artikel 4:210 BW?

Levenstestament. Bewind. Benoeming dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhouding?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Levenstestament. Bewind. Benoeming dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhouding?

Uitleg van een legaat. Saldo van een bankrekening.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een legaat. Saldo van een bankrekening.

Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Duitsland wonende minderjarige.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Duitsland wonende minderjarige.

Onttrekking van gelden na de verkoop van onroerend goed? Verbeurdverklaring?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekking van gelden na de verkoop van onroerend goed? Verbeurdverklaring?

Wijze van verdeling van onroerend goed door de rechter en waardering van de woning.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wijze van verdeling van onroerend goed door de rechter en waardering van de woning.

Partiele verdeling tijdens vereffening? Machtiging van de kantonrechter nodig?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Partiele verdeling tijdens vereffening? Machtiging van de kantonrechter nodig?

Het fideicommis de residuo en de exceptio plurium litis consortium in begrijpelijke taal uitgelegd door de rechter.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het fideicommis de residuo en de exceptio plurium litis consortium in begrijpelijke taal uitgelegd door de rechter.

Verdeling van een erfenis. Geschil tussen erfgenamen over een en/of rekening ten name van erflaatster.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een erfenis. Geschil tussen erfgenamen over een en/of rekening ten name van erflaatster.

Opdracht erflater aan zoon. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan de mede-erfgenaam?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opdracht erflater aan zoon. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan de mede-erfgenaam?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie