Van onze advocaat verdeling erfenis. In veel erfenissen ligt er één van de erfgenamen dwars bij de verkoop van een woning. Wat te doen? Onze advocaat verdeling erfenis kan u helpen om een snelle verkoop gedaan te krijgen. Het volgende vonnis van de rechtbank Midden Nederland van 12 oktober 2016 laat zien hoe de oplossing praktisch kan worden gevonden. Omdat de erfgenamen er niet uitkomen dat de woning aan één van hen wordt toebedeeld gelast de Rechtbank de verkoop van de woning en wel als volgt:

  • [eiser 1] c.s. heeft genoegzaam gemotiveerd dat de door hem genoemde vraag- en laatprijs reëel zijn, zodat de rechtbank daarbij zal aansluiten met dien verstande dat – nu partijen niet gebaat zijn bij een nieuwe procedure in het geval de verkoop van de woning moeizaam blijkt – de rechtbank daarbij zal bepalen dat indien de woning niet verkocht zal zijn binnen een termijn van zes maanden na het verstrekken van de verkoopopdracht, partijen zich zullen laten leiden door het advies van de makelaar over een eventuele wijziging van de verkoopprijs
  • Partijen dienen gezamenlijk de verkoopopdracht te verstrekken; Voor het geval [gedaagde 2] c.s. daar niet binnen een week na het eerste verzoek daartoe door of namens [eiser 1] c.s. gevolg aan geeft, zal dit vonnis in de plaats treden van de vereiste rechtshandeling als bedoeld in artikel 3:300 lid 1 BW. Aangezien hiermee in de reële executie van deze beslissing wordt voorzien, ziet de rechtbank geen aanleiding om een dwangsom op te leggen;
  • Partijen dienen mee te werken aan bezichtigingen van de woning ten behoeve van de verkoop en al datgene te verrichten respectievelijk na te laten wat op instructie van de makelaar noodzakelijk is om tot verkoop en eigendomsoverdracht te komen
  • [gedaagde 2] c.s. zal verboden worden de toegang tot de woning ten behoeve van de bezichtigingen te belemmeren;
  • [gedaagde 2] zal bevolen worden om, na ommekomst van de hierboven genoemde termijn van twee maanden na vonnis, op 12 december 2016 aan de makelaar de sleutels af te geven ten behoeve van het verkoop gereedmaken van de woning en de bezichtigingen. Gelet op de verwikkelingen in het verleden, ziet de rechtbank aanleiding om in een prikkel tot naleving hiervan te voorzien en te bepalen dat [gedaagde 2] voor iedere dag, ingaand op 12 december 2016 dat hij in gebreke blijft de sleutels af te geven aan de makelaar een dwangsom zal verbeuren van € 1.000,00 per dag, met een maximum van € 10.000,00. Voor het geval [gedaagde 2] de sleutels desondanks niet binnen een termijn van tien dagen na het eerste verzoek daartoe overdraagt, zal [eiser 1] c.s. (als deelgenoot, vergelijk artikel 3:370 BW) gerechtigd zijn de sloten te (doen) vervangen. Ten aanzien van de daaraan verbonden kosten zal als uitgangspunt gelden dat deze voor rekening van [gedaagde 2] zullen komen;
  • [gedaagde 2] c.s. dient de verkoopovereenkomst te ondertekenen of een volmacht daartoe te verstrekken. De rechtbank zal ook hier in de reële executie voorzien voor het geval medewerking binnen de daarvoor gegeven termijn van drie dagen uitblijft;

Onze advocaat verdeling erfenis kan u op dezelfde manier helpen als de verkoop van een woning stokt. Lees ook het algemene gedeelte van onze website over de verdeling van een nalatenschap.

Bel onze advocaat erfenis verdelen: 020-3980150 of stel hier uw vraag.