Van onze advocaat verdeling erfenis. Op 10 maart 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in kort geding in een geschil tussen erfgenamen over de afgifte van memorabilia uit een erfenis.

Met de aard van het gevorderde acht de voorzieningenrechter het spoedeisend belang bij de vordering van de advocaat tot afgifte van de memorabilia gegeven. Beide partijen willen zo spoedig mogelijk de dia’s, video’s, foto’s of overige gegevensdragers waarop hun jeugdherinneringen en de herinneringen aan hun overleden moeder zijn vastgelegd, ontvangen. Aannemelijk is dat dit partijen helpt bij de verwerking van hun verdriet. Het spoedeisend belang is hiermee gegeven.

Volgens de advocaat van eiser bevinden de dia’s en videobanden zich in de doos waarover partijen en hun twee zussen bij overeenkomst van 9 juli 2016 afspraken hebben gemaakt. In de overeenkomst  is bepaald dat foto’s, video’s en andere memorabilia, zowel in geprinte vorm als op gegevensdragers, tussen de broers en de zussen zullen rouleren.

Vastgesteld kan dus worden dat gedaagde de dia’s in zijn bezit heeft en eiser de iPad en de mobiele telefoon. Onduidelijk is bij wie de overige zaken, zoals foto’s en video’s zich bevinden. Om over al deze punten een goed oordeel te kunnen vormen, is derhalve een gedegen onderzoek naar de feiten noodzakelijk. Een kort geding leent zich evenwel niet voor een dergelijk grondig onderzoek, daarvoor is een bodemprocedure de geëigende weg.

Voor zover de iPad en de mobiele telefoon zich bij een van de zussen van erfgenamen zouden bevinden, geldt dat deze zussen geen partij zijn in dit kort geding, zodat de vordering voor zover deze betrekking heeft op de iPad en mobiele telefoon daarom niet kan worden toegewezen.

De voorzieningenrechter geeft de erfgenamen nog in overweging dat het de voorkeur zou verdienen als zij en hun zussen gelijktijdig de overeenkomst zouden nakomen, zodat zij allen op korte termijn over de memorabilia en daarmee de foto’s, dia’s en video’s van hun moeder kunnen beschikken. Indien de erfgenamen ieder afzonderlijk zouden inventariseren welke memorabilia zij van hun moeder in hun bezit hebben, zouden zij dit op een moment kort na dit vonnis tegelijkertijd aan elkaar kunnen berichten en vervolgens een lijst hiervan kunnen samenstellen, waarna de memorabilia bij een onafhankelijke derde persoon zouden kunnen worden afgegeven. Deze zouden dan vervolgens in een doos kunnen rouleren zoals de erfgenamen dat zijn overeengekomen. Deze oplossing zou kunnen voorkomen dat de erfgenamen nog lange tijd over de memorabilia met elkaar verwikkeld zullen zijn in een bodemprocedure en gedurende die tijd daarover dus nog niet kunnen beschikken.

Heeft u vragen over de verdeling van een erfenis, het kindsdeel in een erfenis of de afwikkeling van een nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.