Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over een benoeming van een dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhoudingen.

Op 12 februari 2013 heeft rechthebbende een levenstestament ondertekend.

Hierbij is onder meer een volmacht verleend om de in het levenstestament genoemde rechtshandelingen te verrichten.

Ook is in het levenstestament een uitdrukkelijke voorkeur aangegeven voor een te benoemen bewindvoerder indien op enig moment door de kantonrechter een beslissing moet worden genomen over een bewind.

Als aangewezen gevolmachtigde en te benoemen bewindvoerder heeft rechthebbende haar echtgenoot aangewezen en bij opvolging haar dochter (verzoekster).

Levenstestament. Bewind. Benoeming dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhouding?

Dec rechter oordeelt als volgt.

Uit de gang van zaken blijkt dat sinds de aanvang van de onderbewindstelling in 2015 de dochter nooit de bewindvoerder van rechthebbende is geweest en dat rechthebbende tijdens de sindsdien gevoerde procedures haar voorkeur voor dochter niet heeft gehandhaafd.

De rechter is dan ook van oordeel dat de in 2013 in het levenstestament uitgesproken uitdrukkelijke voorkeur van rechthebbende door de feitelijke gang van zaken sindsdien is achterhaald.

De rechter ziet daarom aanleiding om in deze situatie de destijds in het levenstestament opgenomen voorkeur niet in aanmerking te nemen.

De rechter vindt het verder niet in het belang van rechthebbende om één van haar kinderen, in dit geval dochter, als bewindvoerder te benoemen.

Er is hier sprake van zeer complexe familieverhoudingen met veel wantrouwen en een gebrek aan (behoorlijke) communicatie.

De rechter volgt appellanten niet in hun betoog dat de familieverhoudingen niet dermate bijzonder complex of ingewikkeld zijn dat tegen de wil van rechthebbende – wat hier ook van zij – een onafhankelijke bewindvoerder zou moeten worden benoemd.

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is voldoende gebleken dat er al jaren sprake is van een hevige strijd tussen een deel van de dochters en zonen.

Naar het oordeel van de rechter is er geen sprake van gebruikelijke meningsverschillen, maar eerder van een strijd die vergelijkbaar is met die van een zogeheten “vechtscheiding”, waar partijen niet schuwen elkaar in procedures te betrekken.

De rechter constateert dat er al jaren geen, althans geen behoorlijke onderlinge communicatie is tussen partijen. Ook is het de dochters en zonen tot op heden niet gelukt in onderling overleg de nalatenschap van hun vader te verdelen.

Naar het oordeel van de rechter valt ook niet te verwachten dat binnen afzienbare tijd verbetering zal ontstaan in de verhouding tussen de dochters en zonen.

Los van de vraag tussen welke dochters en zonen al dan niet sprake is van een verstoorde verstandhouding, vaststaat dat de dochter ertussen zit en dat dit haar zou belemmeren in een behoorlijke uitoefening van de taken van een bewindvoerder.

Dat in verband met de verstoorde verhoudingen al een onafhankelijke mentor voor rechthebbende is benoemd, acht de rechter niet afdoende.

Vaststaat immers dat de dochters en zonen het evenmin eens zijn op welke wijze de vermogensrechtelijke belangen van rechthebbende moeten worden behartigd.

Gezien het vorenstaande, in onderling verband en samenhang bezien, acht de rechter het, evenals de kantonrechter, aangewezen dat niet dochter maar een onafhankelijke bewindvoerder wordt benoemd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de benoeming van een bewindvoerder of over een levenstestament, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.