Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Gift? Zijn de geldleningen voor de vorm opgemaakt? Schijnconstructie. Bevoordeling? Bewijskracht van onderhandse akten.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de geldleningen als een gift diende te worden beschouwd of dat er sprake was van een schijnconstructie en van een verkapte gift. Van de zijde van eiseres wordt betwist dat de geldleenovereenkomsten “voor de vorm” zijn opgemaakt. Ingevolge artikel 157 lid [...]

Door | 18 oktober 2020

Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Is eiser niet-ontvankelijk in zijn vordering? Is er voldoende belang bij de vordering vanwege een aanhangig hoger beroep?

De Rechtbank Limburg heeft op 9 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een eiser niet-ontvankelijk moest worden verklaard in zijn vordering omdat dezelfde kwestie in hoger beroep al onder de rechter was. Partijen, broer en zus, zijn de enige erfgenamen van hun moeder, en ieder tot de helft van haar nalatenschap gerechtigd. Tot [...]

Door | 12 oktober 2020

Erfrecht. Procesrecht. Beroep ingesteld namens erfgenamen. Niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een machtiging? Verklaring van erfrecht.

De Hoge Raad heeft op 2 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het beroep, ingesteld namens de erfgenamen, ontvankelijk was, vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht. Het beroep in cassatie is volgens het beroepschrift ingesteld door B als gemachtigde van de erfgenamen van A. De griffier van de Hoge Raad heeft [...]

Door | 4 oktober 2020

Verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening. Had de notaris tot verdeling van het saldo op een ervenrekening moeten overgaan?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de notaris tot de verdeling van het saldo op een ervenrekening had dienen over te gaan. Klager heeft de notaris verzocht om de waarborgsom voor de verkoop van het huis uit de nalatenschap op de derdengeldrekening te storten, aangezien de zusters [...]

Door | 28 september 2020

Erfrecht. Procesrecht. Verandering van de hoedanigheid van partijen. Einde van bewind. Partijwisseling. Schorsing.

De Rechtbank Gelderland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over de schorsing van een geding bij een partijwisseling bij het opheffen van een testamentair bewind. Eisers hebben bij deze rechtbank een procedure aanhangig gemaakt tegen hun zuster, de gedaagde, waarin zij onder meer vorderen dat de rechtbank de wijze van verdeling bepaalt van de [...]

Door | 21 september 2020

Schenking ter zake des doods? Dient het in bewaar gegeven geld aan de erfgenaam te worden terugbetaald?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of in bewaar gegeven geld aan een erfgenaam diende te worden terugbetaald. Aan de vordering heeft eiser ten grondslag gelegd dat zijn vader, die in de jaren vanaf 2012 steeds meer afhankelijk van gedaagde werd, haar een bedrag van € 10.000,- in [...]

Door | 15 september 2020

Internationaal erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep tegen een deelvonnis. Niet-ontvankelijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of in hoger beroep eiser ontvankelijk was in het beroep tegen een deelvonnis. Op 12 december 1999 is erflater overleden. Zijn kinderen, te weten appellante en geïntimeerden, zijn erfgenamen. Appellante en geïntimeerden wonen in België. De zaak heeft daarom internationale aspecten. De rechtbank [...]

Door | 7 september 2020

Klacht tegen notaris. Voldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid van erflaatster? Mogelijke beïnvloeding bij totstandkoming testament?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de notaris voldoende zorgvuldigheid had betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflaatster. Klaagster verwijt de notaris, in de kern, dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld, omdat hij ondanks duidelijke contra-indicaties een testament heeft opgemaakt en gepasseerd, zonder voorafgaand nader [...]

Door | 1 september 2020

Verdeling van een nalatenschap. Berusting? Processueel ondeelbare rechtsverhouding in hoger beroep.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam zich had berust in een vonnis over de verdeling van een nalatenschap. Deze zaak gaat over de verdeling van de nalatenschap van een moeder tussen haar vier dochters. Partijen zijn twee van de vier kinderen van de erflaatster. Geïntimeerde [...]

Door | 24 augustus 2020

Erfrecht en legitieme. Is er een tijdig beroep gedaan op de legitieme? Redelijke termijn. Bewijs.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag er een tijdig beroep was gedaan op de legitieme? Erflaatster heeft bij testament van 31 maart 2005 over haar nalatenschap beschikt. Erflaatster heeft de broer en geïntimeerde onterfd en appellant tot haar enig erfgenaam en executeur benoemd. Met de eerste grief maakt [...]

Door | 20 augustus 2020