toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Vereffening. Uitleg testament betreffende een legaat.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 juli 2020 uitspraak gedaan over de afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Geïntimeerde enerzijds en appellant anderzijds zijn het oneens over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. De onderhavige procedure heeft betrekking op de geschillen over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. Afwikkeling van nalatenschap die [...]

Door | 3 augustus 2020

Verdeling van een nalatenschap. Berusting in vonnis? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam zich had berust in de uitspraak van een eerder gegeven vonnis. Deze zaak gaat over de verdeling van de nalatenschap van een moeder tussen haar vier dochters. Partijen zijn twee van de vier kinderen van de erflaatster. Geïntimeerde voert [...]

Door | 6 juli 2020

Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een rechtsvordering tegen een deelgenoot in de nalatenschap kon worden ingesteld. Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap. De rechter oordeelt als volgt. Artikel 3:171, eerste volzin, BW bevat de regel dat, tenzij een [...]

Door | 29 juni 2020

Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap, die beneficiair aanvaard was, al verdeeld kon worden. In deze zaak draait het om de verdeling en afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster. Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening. De rechter oordeelt als volgt. Per saldo [...]

Door | 22 juni 2020

Verdeling van een nalatenschap. Vordering tot verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvat. Waardebepaling. Uitleg van een testament.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 10 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot de verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvatte. Eiseres vordert dat de rechtbank bepaalt dat de gemeenschap die tussen eiseres en gedaagde bestaat, wordt verdeeld en dat er verrekening plaatsvindt, zodanig dat gedaagde het aandeel van eiseres in het [...]

Door | 15 juni 2020

Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2020 uitspraak gedaan over de vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden. Eisers hebben aangevoerd dat indien sprake is van schenkingen, deze hebben plaatsgevonden met misbruik van omstandigheden. Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden? De rechter oordeelt als volgt. De schenkingen zouden, zo begrijpt [...]

Door | 8 juni 2020

Is erfgenaam wegens beheer van gelden verplicht tot afleggen van rekening en verantwoording of opmaken van een boedelbeschrijving?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam, die gemachtigd was tot de administratie van erflater, verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording aan de overige erfgenamen. Eisers vorderen om gedaagde te gelasten een boedelbeschrijving op te maken. Zij leggen aan deze vordering ten grondslag [...]

Door | 1 juni 2020

Heeft de erflater heeft zich vergist in de aanduiding van een persoon in het testament? Uitleg van testament.

De Rechtbank Den Haag heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de erflater zich had vergist in de aanduiding van een persoon in het testament. De executeurs vorderen de verklaring voor recht dat Stichting Oogfonds, Stichting Research, Nederlandse Brandwonden Stichting, Stichting Macula Fonds en Stichting Koninklijke Nederlandse Geleidenhondenfonds de erfgenamen van [...]

Door | 25 mei 2020

Erfrecht. Beheer van gelden. Volmacht. Betaling aan zichzelf. Eigen belang? Selbsteintritt. Zijn de betalingen aan zichzelf nietig?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van misbruik van een door de erflater verstrekte volmacht. In deze zaak gaat het om de betalingen die appellant heeft gedaan ten laste van de bankrekening van erflater aan zichzelf. Hij merkt die betalingen aan als voldoening aan een natuurlijke [...]

Door | 18 mei 2020

Verzoek tot het uitbetalen van het batige saldo aan de erfgenamen. Vereffening voltooid?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot de uitbetaling van het batige saldo aan de erfgenamen. Verzoeker vraagt toestemming voor het uitbetalen van de erfdelen aan de erfgenamen. Ter onderbouwing van zijn verzoek stelt verzoeker dat in de nalatenschap van de erflater geen schuldeisers bestaan en om die reden [...]

Door | 11 mei 2020