De Rechtbank Gelderland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over de schorsing van een geding bij een partijwisseling bij het opheffen van een testamentair bewind.

Eisers hebben bij deze rechtbank een procedure aanhangig gemaakt tegen hun zuster, de gedaagde, waarin zij onder meer vorderen dat de rechtbank de wijze van verdeling bepaalt van de nalatenschap van hun in 2007 overleden moeder.

Gedaagde voert verweer en heeft in reconventie gevorderd voor recht te verklaren dat de nalatenschap van moeder definitief is afgewikkeld en partijen ter zake niets meer te vorderen hebben.

Eiser en gedaagde procederen beiden in hun hoedanigheid van erfgenaam en in die van testamentair bewindvoerder van de onder bewind gestelde erfdelen van hun broer in de nalatenschap van hun overleden moeder.

Bij brief van 20 juli 2020 heeft de advocaat van gedaagde de rechtbank bericht dat bij beschikking van 9 juli 2020 het bewind over de erfdelen van de broer is opgeheven, zodat eiser en gedaagde hem niet meer in hun hoedanigheid van bewindvoerder kunnen vertegenwoordigen.

Zij vraagt de rechtbank aan eisers te verzoeken om de broer op te roepen, zodat hij als zelfstandige procespartij in de zaak wordt betrokken en de gelegenheid krijgt te reageren op de vorderingen en stellingen van eisers enerzijds en van gedaagde anderzijds.

Erfrecht. Procesrecht. Verandering van de hoedanigheid van partijen. Einde van bewind. Partijwisseling. Schorsing.

De rechter oordeelt als volgt.

Uit de beschikking van 9 juli 2020 blijkt dat het bewind op verzoek van de broer is opgeheven omdat voldoende aannemelijk is geworden dat hij de komende jaren verantwoord met zijn geld zal blijven omgaan.

Eisers hebben vervolgens bij akte verzoek tot oproeping gedaagde na einde bewind verzocht hen in de gelegenheid te stellen de broer als procespartij in de onderhavige procedure op te roepen en deze, vertegenwoordigd door een advocaat, voort te zetten in de stand waarin de procedure zich bevindt, dan wel anderszins te bepalen dat de broer als procespartij deel neemt in de onderhavige procedure en de wijze waarop dit dient te geschieden.

Hier doet zich de situatie voor dat gedurende de procedure de betrekking waarin eiser en gedaagde het geding mede voerden, is opgehouden.

In dat geval kan de procedure geschorst worden op de voet van artikel 225, eerste lid onder c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

De regeling van schorsing ex artikel 225 Rv laat het aan de partij aan wier zijde de schorsingsoorzaak zich voordoet (of aan haar opvolger) over om te beslissen of al dan niet van de bevoegdheid tot schorsing gebruik te maken, en zo ja, om te bepalen hoe het geding hervat zal worden.

De regeling kan worden gebruikt om de opvolger toegang te geven tot het geding.

Wordt van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, dan wordt het geding op naam van de oorspronkelijke partij voortgezet.

Zolang geen gebruik wordt gemaakt van het middel van schorsing en hervatting na partijwisseling blijven eiser en gedaagde in hun hoedanigheid van bewindvoerders over de broer procespartij.

Dat zal tot gevolg hebben dat zij in de procedure niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, omdat (het de rechtbank bekend is dat) zij geen bewindvoerder meer zijn.

Bijzonder aan deze situatie is dat de broer in de procedure als eiser én als verweerder door een bewindvoerder wordt vertegenwoordigd.

Het is aan de broer om te beslissen of en aan welke zijde hij wenst te verschijnen.

De rechtbank gaat ervan uit dat de broer door zijn voormalige bewindvoerder(s) is geïnformeerd over deze procedure.

In het geval de broer als opvolger van zijn bewindvoerders deze procedure wenst over te nemen is het aan hem gebruik te maken van de mogelijkheid de procedure te schorsen en na partijwisseling te hervatten.

In het geval de broer de procedure niet wenst over te nemen is het aan (een van) de voormalige bewindvoerders na schorsing van de procedure hem voor hervatting van de procedure op te roepen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over bewind in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.