Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de notaris tot de verdeling van het saldo op een ervenrekening had dienen over te gaan.

Klager heeft de notaris verzocht om de waarborgsom voor de verkoop van het huis uit de nalatenschap op de derdengeldrekening te storten, aangezien de zusters van klager medegerechtigd waren tot de waarborgsom.

De notaris heeft dit geweigerd, omdat de oud-notaris op grond van het testament geen executeur was voor wat betreft de buiten Nederland gelegen bestanddelen van de nalatenschap.

De keerzijde hiervan is dat de oud-notaris op het moment dat het appartement en de belastingschulden waren geregeld, had moeten overgaan tot verdeling van het saldo van de nalatenschap.

Hij heeft dat niet gedaan.

Er is derhalve nog steeds niet verdeeld.

Verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening. Had de notaris tot verdeling van het saldo op een ervenrekening moeten overgaan?

De rechter oordeelt als volgt.

Ter zitting in hoger beroep heeft klager verklaard dat de klacht in de kern inhoudt dat de oud-notaris niet tijdig is overgegaan tot verdeling van het op de ervenrekening resterende saldo.

Voor wat betreft dat laatste hebben de notarissen aangevoerd, dat aan de oud-notaris door de erfgenamen een volmacht is afgegeven voor het beheer van de nalatenschap.

Deze volmacht is door het defungeren van de oud-notaris niet vervallen.

Nu de oud-notaris aan het kantoor verbonden zou blijven na zijn defungeren, is ervoor gekozen om de oud-notaris de boedelbehandeling te laten afronden.

Overdracht van de volmacht aan de notaris zou enkel nodeloze kosten met zich hebben gebracht.

De notaris heeft dan ook niet als de gevolmachtigde van de erfgenamen opgetreden en is ook anderszins niet bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster betrokken geweest, aldus de notarissen.

Klager heeft het vorengaande niet gemotiveerd weersproken.

Nu het hof ook anderszins geen feiten of omstandigheden zijn gebleken, waaruit het tegendeel zou kunnen worden afgeleid, kan de notaris niet als verantwoordelijk voor enig handelen of nalaten jegens klager worden aangemerkt.

Klager stelt zich verder op het standpunt dat de oud-notaris had moeten overgaan tot verdeling van het saldo van de ervenrekening, zodra alles ten aanzien van de nalatenschap in Nederland was afgerond.

De oud-notaris heeft als verweer aangevoerd dat de ervenrekening in stand is gehouden teneinde de nog uitstaande belastingaanslagen en de lopende kosten van het huis te kunnen blijven betalen.

Zodra het huis was verkocht en de laatste belastingaanslag in de loop van 2018 werd betaald, is op 16 januari 2019 de rekening en verantwoording met de verklaring van kwijting en decharge en de slotdeclaratie aan klager en zijn zusters gezonden.

Voormelde stellingen van de oud-notaris worden onderschreven door de in eerste aanleg reeds in het geding gebrachte rekening en verantwoording uit januari 2019, waaruit (onder andere) valt af te leiden dat in januari en juni 2018 nog aanzienlijke bedragen aan inkomstenbelasting zijn betaald.

Kort daarna is de rekening en verantwoording opgemaakt en aan partijen toegezonden.

De oud-notaris heeft daarmee gehandeld conform de wens van klager.

De klacht is dan ook ongegrond.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over een ervenrekening, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.