Onze advocaat zal hier het vonnis bespreken van de rechtbank Noord Holland van 7 maart 2017 over de verdeling van een erfenis. De ene erfgenaam vorderde verdeling van een erfenis en de andere erfgenaam vond dat er nog schulden moesten worden voldaan.

In het verleden was een boederij door de ouders verkocht aan erfgenaam A, die de koopprijs leende van zijn ouders. Erfgenaam B betwistte dat de rente en lening was voldaan, maar deed dat volgens de Kantonrechter niet genoeg. A had stukken van vader en de boekhouder overgelegd en B had volstaan met een blote ontkenning, terwijl hij echt met argumenten of stukken had moeten komen om te ontkennen.

Over de rekening en verantwoording verwijst de Kantonrechter naar de standaard redenering bij rekening en verantwoording over een periode tijdens het leven van erflaters:

Volgens vaste rechtspraak kan een verplichting tot het doen van rekening en verantwoording worden aangenomen indien tussen partijen een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan krachtens welke de een jegens de ander (de rechthebbende) verplicht is om zich omtrent de behoorlijkheid van enig vermogensrechtelijk beleid te verantwoorden. Een zodanige verhouding kan voortvloeien uit de wet, een rechtshandeling of ongeschreven recht (vgl. onder meer HR 9 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1089, NJ 2014/251). Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [B] onvoldoende gesteld ten aanzien van het bestaan van een dergelijke verhouding tussen [A] enerzijds en de ouders anderzijds. Het enkele feit dat de echtgenote van [A] op enig moment door hen gemachtigd is, acht de kantonrechter daartoe onvoldoende.

De rekening en verantwoording werd dus afgewezen omdat er geen rechtsverhouding werd gesteld. Als u rekening en verantwoording bij de verdeling van een erfenis wilt, kan onze advocaat u helpen. Bel nu: 020-3980150 of stel hier uw vraag.