De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot nakoming van mondelinge gemaakte afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij de verkoop van de ouderlijke woning na het verlijden van de erflater.

Eiseressen leggen aan hun vorderingen nakoming van de afspraken over het verdelen of dragen van de over- of onderwaarde van de woning door alle erfgenamen bij verkoop van de woning aan een derde, ten grondslag.

Nakoming mondelinge afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij verkoop van de ouderlijke woning na overlijden erflater. Bewijs.

De rechter oordeelt als volgt.

Tussen partijen staat vast dat het plan tot het kopen van de woning van de moeder van partijen door gedaagde is geïnitieerd, dat gedaagden vanaf aanvang hebben voorgesteld om samen de woning te kopen en dat zij de woning ook gezamenlijk in eigendom hebben verkregen.

Verder staat vast dat over de voorgenomen aankoop tussen de broers en zussen uitsluitend via e-mail is gecorrespondeerd, omdat aan de vraag van enkele broers en zussen om daarover met elkaar om tafel te gaan zitten geen gehoor is gegeven.

Gelet op deze gang van zaken hecht de rechtbank grote waarde aan hetgeen gedaagden in hun op de voorgenomen koop van de woning betrekking hebbende e-mails hebben verklaard.

Uit de e-mails van gedaagden volgt dat het hun bedoeling was om moeder tijdens haar leven meer financiële armslag te geven, dat het niet de bedoeling was om winst te maken, maar dat het ging om het veilig stellen van ieders erfdeel en dat als de woning na het overlijden van moeder aan een derde zou worden verkocht, dat dan een verrekening van de meer- of minderwaarde zou plaatsvinden tussen álle kinderen.

Deze e-mails, in onderling verband gezien, onderbouwen de door eiseressen gestelde afspraak.

Gedaagden voeren aan dat de e-mails gezien moeten worden in het licht van de tussen de broers en zussen over de koop van de woning gevoerde discussie.

De rechtbank leidt, anders dan gedaagden, uit de e-mails niet af dat het vormen van een familiedepot als voorwaarde gold voor het verrekenen van de meer- of minderwaarde.

Gedaagden achten het verder ongeloofwaardig dat eiseressen zonder dat zij een investering in de woning hebben gedaan, wel zouden delen in een overwaarde maar niet in een verlies, gelet op de slechte woningmarkt en de gerede kans op een waardevermindering van de woning.

De rechtbank constateert dat eiseressen hebben betwist dat zij een eventueel verlies niet hadden willen dragen en overweegt dat een dergelijke houding van eiseressen geen steun vindt in de in het geding gebrachte e-mails.

De moeder van partijen had in 2013 al de leeftijd van 95 jaar, zodat begrijpelijk is dat over de voorgenomen koop van haar woning overleg is gevoerd tussen alle kinderen.

Uit de e-mails van gedaagden volgt dat, afhankelijk van de verkoopopbrengst van de woning na het overlijden van de moeder van partijen, zowel een verlies als een winst zou worden verrekend onder alle kinderen.

Gelet hierop maakte het niet uit voor welke prijs de woning van moeder werd gekocht, dat de woningmarkt op dat moment wellicht slecht was en evenmin dat slechts vier van de twaalf kinderen de woning in eigendom verkregen.

Immers, een verlies op de woning zou door alle kinderen gelijkelijk worden gedragen en een winst op de woning zou door alle kinderen gelijkelijk worden gedeeld.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat gedaagden de afspraken over het verrekenen van de meerwaarde van de woning onvoldoende gemotiveerd hebben weersproken, zodat aan bewijslevering niet wordt toegekomen.

Dit betekent dat elk van de eiseressen een vordering op gedaagden toekomt van een/twaalfde deel van de meerwaarde van de woning.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over verkoop van onroerend goed uit een nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.