Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de waardering en taxatie van grond in een nalatenschap.

In deze zaak gaat het over een geschil over de waardering van de nalatenschap van de erflater, met name over percelen grond.

Bij overeenkomst hebben zowel de zoon als de erflater en de moeder percelen grond verkocht. Bij aanvullende overeenkomst met de koper, gesloten met zowel de zoon als met de erflater en de moeder, is overeengekomen dat de koopprijs van de verkochte percelen eenmalig zal worden verhoogd indien en zodra er een wijziging in de ten aanzien van de verkochte percelen bestaande structuur- of bestemmingsplannen plaatsvindt.

Verdeling nalatenschap. Waardering van grond. Taxatie. Waardering bij bestemmingswijziging. Meerwaardeclausule.

De rechter oordeelt als volgt.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat uit de stellingen van de zoon niet blijkt dat de taxateur fouten heeft gemaakt bij het taxeren van de cultuurgrond.

De zoon heeft ter zitting erkend dat de stelling van de moeder en de dochters, dat de taxatie bindend is, juist is, tenzij de taxateur zijn werk niet goed doet.

Het is aan degene die zich op dit laatste beroept dat aan te tonen.

Nu daaromtrent onvoldoende is gesteld gaat het hof ervan uit dat de taxatie van bindend is.

Verder overweegt het hof nog als volgt.

De cultuurgrond bij de woning van de moeder had op het moment van taxatie een agrarische bestemming.

Dit is niet in geschil.

Geenszins staat voldoende vast dat op een korte termijn een bestemmingswijziging zal plaatsvinden, zodat het niet reëel zou zijn geweest te verwachten dat de taxateur bij de onderhavige taxatie, met als peildatum 28 oktober 2014, derhalve nu vijf jaar geleden, met een onzekere bestemming in de verre toekomst rekening had moeten houden door uit te gaan van een andere waardering.

Ook als er een structuurvisie uit augustus 2014 zou bestaan, dan is deze mogelijk ingehaald door een latere structuurvisie waaruit zou volgen dat eerst na 2030 mogelijk bestemmingswijzigingen gaan plaatsvinden.

Het hof is dan ook van oordeel dat de opgeworpen bezwaren tegen de taxatie falen, zodat de grief wordt gepasseerd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de waardering van onroerend goed in een erfenis, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.