De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of twee bankrekeningen tot de nalatenschap behoorden.

Gedaagde fungeerde volgens eiseres sedert 2011, met medeweten van alle andere erfgenamen, als “penningmeester” inzake de nalatenschappen van vader en moeder en de daartoe behorende inkomsten, en beheerde aldus de voormelde rekeningen.

Alle uitgaven en inkomsten werden steeds door haar voorgelegd aan de erfgenamen en dan wat de uitgaven betreft goed- of afgekeurd.

Nadat de erfgenamen, die als eisers zijn opgetreden in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 21 december 2016, niet meer door dezelfde advocaat werden vertegenwoordigd en één van hen hoger beroep tegen dat vonnis had ingesteld, is er volgens eiseres onenigheid ontstaan over het beheer van de gelden op de bedoelde rekeningen.

Sedertdien beheert gedaagde die rekeningen volgens eiseres geheel zelf, zonder daarbij ruggenspraak te houden met de overige erfgenamen.

Ook indien zij daartoe geen toestemming had gekregen van de overige erven, boekte gedaagde bedragen naar derden over, aldus de advocaat van eiseres.

Gedaagde heeft onder andere een nieuw taxatierapport ten aanzien van de negen percelen laten opstellen door taxateur, waarmee € 1.960,- was gemoeid, en daarnaast heeft zij de rekeningen van de advocaat van een van de erfgenamen in verband met het bedoelde hoger beroep betaald.

Eiseres stelt niet te weten wat er met de bankrekeningen gebeurt.

Omdat de bankrekeningen op naam van gedaagde staan, heeft eiseres geen toegang tot die bankrekeningen en de afschriften daarvan.

Omdat de rekeningen worden gebruikt in het kader van het beheer van de bedoelde negen percelen, die nog deel uitmaken van de nog niet geheel verdeelde nalatenschap, gaat het volgens eiseres om gezamenlijke rekeningen.

Het enige doel van de rekeningen is ook het beheer van de gelden die door de percelen worden gegenereerd.

Op grond van artikel 3:172 BW moeten de vruchten en voordelen van een gemeenschappelijk goed ook naar evenredigheid gedeeld worden.

De erfgenamen zijn volgens eiseres dan ook gemeenschappelijk bevoegd tot de gelden die op beide bankrekeningen staan.

Eiseres heeft de toestemming aan gedaagde om over de bedoelde bankrekeningen te beschikken op 8 maart 2017 ingetrokken, door middel van een e-mail van haar zoon aan gedaagde, en heeft gedaagde verzocht om de saldi van beide rekeningen over te boeken op een bankrekening ten name van de erven en daarover niet meer zelf te beschikken.

Desondanks blijft gedaagde volgens eiseres over die rekeningen beschikken.

Verdeling van een nalatenschap. Behoren de bankrekeningen tot de nalatenschap? Door wie zijn de bankrekening gevoed? Vruchten van beheer.

De rechter oordeelt als volgt

Nu zulks niet door gedaagde wordt betwist, moet ervan worden uitgegaan dat de twee hierboven genoemde bankrekeningen (onder andere) gevoed worden met de financiële opbrengsten (pachtopbrengsten) van de negen percelen, die behoren tot de nog resterende onverdeelde nalatenschap van vader, en dat deze rekeningen voorts worden gebruikt voor het betalen van de kosten van het beheer van die percelen.

De rekeningen behoren op grond daarvan net als de negen percelen tot de niet-verdeelde nalatenschap waartoe de erfgenamen gerechtigd zijn.

Het gevorderde raakt derhalve niet alleen de positie van gedaagde als “penningmeester” over die rekeningen, doch ook de positie van de overige deelgenoten/erfgenamen, omdat ook zij deelgerechtigd zijn tot die rekeningen.

Toewijzing van het gevorderde zou betekenen dat wordt verhinderd dat betalingen worden gedaan, hetgeen de belangen van de overige erfgenamen eventueel kan schaden.

De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat zij geen oordeel kan geven over het gevorderde voordat de overige deelgerechtigden (de overige erfgenamen), in staat zijn gesteld hun standpunt over het gevorderde kenbaar te maken.

De voorzieningenrechter zal derhalve eiseres op de voet van artikel 118 Rv gelasten de overige erfgenamen bij exploot en met inachtneming van het in dat artikel bepaalde op te roepen tegen na te melden zitting en aan die oproeping te hechten een afschrift van de inleidende dagvaarding, de “conclusie van antwoord” die gedaagde heeft genomen en dit vonnis.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.