De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een partiële verdeling van onroerend goed mogelijk was tijdens de vereffening en of een machtiging daartoe van de kantonrechter nodig was.

Bij akte hebben verzoekers, in hun hoedanigheid van erfgenamen, de nalatenschap beneficiair aanvaard.

Door deze beneficiaire aanvaarding dient de nalatenschap van de erflaatster vereffend te worden overeenkomstig het bepaalde in art. 4:202 en verder BW.

Verzoekers stellen dat de vereffeningswerkzaamheden van deze nalatenschap zijn afgerond op de levering van de onroerende zaak na.

Aangezien de notaris hen heeft meegedeeld dat zij niet bevoegd zijn om over de nalatenschap te beschikken heeft de notaris hen geadviseerd om conform zijn ontwerpakte “Partiële verdeling registergoed” van mei 2018 machtiging aan de kantonrechter te vragen om over te mogen gaan tot partiële verdeling van het tot de nalatenschap behorende registergoed zodat zij gezamenlijk bevoegd zijn om over dat registergoed te beschikken.

Partiele verdeling tijdens vereffening? Machtiging van de kantonrechter nodig?

De rechter oordeelt als volgt.

De rechter stelt voorop dat alle erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard en uit dien hoofde vereffenaars zijn.

Daarbij komt dat alle erfgenamen het met elkaar eens zijn dat het deel van de erflaatster (de helft van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak) aan A dient te worden toebedeeld, een en ander onder verrekening van de helft van de tot de nalatenschap behorende hypotheekschuld en onder overname van de restschuld.

De beneficiair benoemde erfgenamen behoeven daarvoor geen machtiging van de kantonrechter.

Beschikkingsdaden behoeven alleen machtiging van de kantonrechter indien er door de rechtbank een vereffenaar is benoemd en de erfgenamen zonder diens medewerking beschikkingsdaden willen verrichten.

Hiervan is geen sprake.

Het verzoek is nodeloos gedaan en wordt daarom afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over een partiële verdeling van een nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.