De Rechtbank Den Haag heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van onroerend goed in een nalatenschap en over de wijze waarop.

Tussen partijen is in geschil of zij overeenstemming hebben bereikt over de verdeling van de woning uit een nalatenschap.

Wijze van verdeling van onroerend goed door de rechter. Taxatie van de woning.

De rechter overweegt het volgende.

Aangezien partijen niet langer in een onverdeeldheid willen blijven, en zij beiden toedeling van de woning aan henzelf vorderen, dient de rechter te bepalen aan wie de woning toegedeeld moet worden.

Hiertoe dient gelet op artikel 3:185, eerste lid, BW een belangenafweging plaats te vinden.

Beide partijen hebben de rechter ervan overtuigd dat de woning voor hen grote emotionele waarde heeft. Zij zijn beiden deels opgegroeid in de woning en hun ouders hebben de woning jarenlang gebruikt als hun hoofdverblijf. Daarnaast hebben beide partijen aangetoond diverse periodes zorg te hebben gedragen voor de woning. Hieronder schaart de rechter de administratie, het beheer en onderhoud van de woning. De stellingen van de man dat de vrouw minder vaak dan hij in de woning heeft verbleven en dat de vrouw, anders dan hij, geen rijbewijs heeft, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat de vrouw minder belang heeft bij de toedeling van de woning dan de man.

Vaststaat dat de man reeds geruime tijd voor het overlijden van erflaatster zelf een vakantiewoning heeft aangekocht in het natuurgebied waar de woning is gelegen.

Hierdoor is het voor de man, ook als hij de woning niet toegedeeld krijgt, mogelijk het gebied te blijven bezoeken en de aldaar door hem opgedane contacten te behouden en onderhouden. De man heeft ter comparitie gezegd dat in het natuurgebied waar de woning is gelegen in totaal vijf woningen staan.

Gelet hierop acht de rechter de kans zeer gering dat de vrouw zelf een woning in dit gebied zal kunnen verwerven. Als de vrouw de woning niet toebedeeld krijgt, is het voor haar dus, anders dan voor de man, niet meer mogelijk om in het gebied te verblijven en wordt het voor haar moeilijker om de door haar aldaar opgedane contacten te behouden en te onderhouden.

Daarom is de rechter van oordeel dat de vrouw meer belang heeft bij toedeling van de woning dan de man.

Op grond van het vorenstaande zal de rechter de woning dan ook toedelen aan de vrouw, dit onder de opschortende voorwaarde dat zij de overname van het aandeel van de man in de woning kan financieren.

Partijen twisten over de vraag wat de waarde van de woning is.

Zij hebben beiden een taxatierapport overgelegd.

Nu dit geen recente taxatierapporten zijn, de taxatiewaardes ver uit elkaar liggen, het niet duidelijk is of de in de taxatierapporten genoemde waardes de waarde in het economische verkeer betreffen en of de taxatierapporten zijn opgemaakt door een geregistreerd taxateur-architect, kan de rechter de actuele waarde van de woning niet vaststellen.

De woning zal dan ook opnieuw dienen te worden getaxeerd.

Partijen dienen hiertoe ieder binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis een makelaar/taxateur in Spanje aan te wijzen.

Deze makelaars/taxateurs zullen binnen 14 dagen nadat zij zijn aangewezen een geregistreerd taxateur-architect aanwijzen die bekend is in het gebied waar de woning is gelegen.

Vervolgens zal deze geregistreerd taxateur-architect zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken nadat hij/zij is aangewezen, de waarde in het economisch verkeer van de woning vaststellen.

Deze taxatie is bindend voor partijen. Beide partijen dienen hun medewerking aan de taxatie te verlenen en moeten bij de taxatie aanwezig zijn, althans dienen daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid te worden gesteld.

De kosten van de door de man ingeschakelde makelaar/taxateur worden door de man gedragen en die van de door de vrouw ingeschakelde makelaar/taxateur door de vrouw. De kosten van de geregistreerd taxateur-architect die de taxatie verricht, worden door partijen ieder voor de helft gedragen.

Indien de vrouw in staat is het aandeel van de man in de woning van hem over te nemen tegen de helft van de taxatiewaarde, dan zal de man zijn aandeel in de woning binnen twee maanden na de datum van het taxatierapport overdragen aan de vrouw.

Ter gelegenheid van de levering van de woning aan de vrouw dient de vrouw de helft van de door de geregistreerd taxateur-architect getaxeerde waarde aan de man te vergoeden. De kosten van levering van het aandeel van de man in de woning aan de vrouw dienen door de vrouw te worden gedragen.

Indien de vrouw niet in staat is het aandeel van de man in de woning van hem over te nemen tegen de helft van de taxatiewaarde, dan zal de woning worden toegedeeld aan de man, op de opschortende voorwaarde dat hij in staat is het aandeel van de vrouw in de woning van haar over te nemen tegen de helft van de taxatiewaarde.

Indien hij daartoe in staat is, zal de vrouw haar aandeel in de woning binnen twee maanden na de datum van het taxatierapport overdragen aan de man.

Ter gelegenheid van de levering van de woning aan de man dient de man de helft van de door de geregistreerd taxateur-architect getaxeerde waarde aan de vrouw te vergoeden. De kosten van levering van het aandeel van de vrouw in de woning aan de man dienen door de man te worden gedragen.

Indien de man niet in staat is het aandeel van de vrouw in de woning over te nemen tegen de helft van de taxatiewaarde, dan zal de woning moeten worden verkocht aan een derde.

Alsdan zullen partijen hiertoe gezamenlijk aan een in onderling overleg in te schakelen makelaar een verkoopdracht verstrekken waarbij de makelaar partijen bindend zal adviseren met betrekking tot de te hanteren vraag- en laatprijs.

Ieder van partijen komt in geval van verkoop van de woning aan een derde de helft van de netto-verkoopopbrengst (verkoopprijs minus de aan de verkoop verbonden kosten) toe.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de verdeling of taxatie van onroerend goed, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.